27.02.2021, 0

Регламент

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням селищної ради

                        від 21.04.2016 р.

 

 

РЕГЛАМЕНТ

РОБОТИ БОГОРОДЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

 

Розділ 1. Загальні положення.

 

Стаття 1. Богородчанська селищна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду селища Богородчани у межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами та цим Регламентом. Селищна рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в банківських установах та органах держказначейства України, та є неприбутковою. 

 Загальний склад ради становить 26 депутатів, які обрані громадянами селища Богородчани на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Селищна рада вважається правомочною за умови обрання не менш, як двох третин депутатів від загального складу ради.

Строк повноважень ради визначається Конституцією України.

Стаття 2. Регламент Богородчанської селищної ради (далі Регламент) встановлює порядок скликання, підготовки і проведення першої сесії, наступних сесій селищної ради; формування органів ради; визначає процедуру прийняття рішень ради, порядок здійснення депутатської діяльності та інші процедури.

 Регламент селищної ради затверджується радою. Затвердження змін і доповнень до Регламенту здійснюються за поданням голови селищної ради, постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів, в порядку, встановленому цим Регламентом.

Регламент діє до прийняття в установленому порядку його нової редакції.

Стаття 3. Безперервність і ефективність діяльності селищної ради забезпечується через роботу сесій, голови, секретаря та заступника голови селищної ради, постійних комісій ради, депутатів, апарату ради.

Стаття 4. Селищна рада затверджує за пропозицією голови ради структуру, чисельність апарату ради, витрат на утримання ради та її апарату.

Стаття 5. Селищна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.

 Рішення селищної ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території селища об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території селища.

Стаття 6. Засідання селищної ради, постійних комісій є гласними та відкритими, за винятками, передбаченими цим Регламентом.

Селищна рада систематично інформує населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію доручень виборців.

 Гласність роботи ради забезпечується шляхом висвітлення її роботи на інформаційних стендах, в місцевих засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

Представники преси, радіо і телебачення мають право бути присутніми на засіданнях сесій, постійних комісій. Керівництво ради надає представникам засобів масової інформації матеріали, які поширюються серед депутатів, за винятком тих, щодо нерозголошення чи ненадання яких прийнято в установленому порядку відповідне рішення. В разі порушення при висвітленні роботи ради представником ЗМІ закону про пресу, або цього регламенту, він може бути позбавлений права брати участь у засіданні сесії.

Стаття 7. На засіданнях ради та її органів можуть бути присутні народні депутати України, депутати обласної та районної ради, громадяни, можуть бути запрошені – керівництво районної ради та районної державної адміністрації, начальники структурних підрозділів райдержадміністрації, керівники підприємств, установ та організацій, представники громадських організацій та політичних партій.

 Голова ради або за його дорученням інші посадові особи можуть запросити за власною ініціативою або за пропозицією відповідної депутатської комісії державних службовців, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядається питання, що опрацьовується цією комісією або стосується її предметної діяльності. Державні службовці запрошуються через керівників відповідного органу, установи, організації.

 Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і викликом.

Запрошені особи зобов'язані з'явитися на засідання ради.

Стаття 8. Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради та її органів, зобов'язані дотримуватись встановленого порядку ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого можуть бути позбавлені права брати участь у засіданні сесії.

 Стаття 9. Діяльність селищної ради, її органів здійснюється згідно з планом роботи, який розробляється з врахуванням пропозицій голови селищної ради, постійних комісій та депутатів.

 

Розділ 2. Сесії Богородчанської селищної ради.

 Глава 2.1. Сесія селищної ради

Стаття 10. Сесія ради є основною організаційно-правовою формою діяльності ради. Вона складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій, а також засідань інших комісій, створених радою.

Стаття 11. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал. Тривалість сесії визначається радою. Можуть скликатись позачергові сесії.

Стаття 12. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання. При відкритті сесії виконується Державний Гімн України. Під час проведення сесії в залі мають бути Державний прапор та Герб України.

Стаття 13. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини (14) депутатів від загального складу ради.

Стаття 14. Для визначення правомочності пленарного засідання сесії беруться дані реєстрації, яка проводиться на початку засідання.

В разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.

Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням з пред'явленням посвідчення депутата (паспорта)  і за особистим підписом депутата.

 

Глава 2.2. Перша сесія ради

 

Стаття 15. Перша сесія новообраної селищної скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.

 

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів          голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного  голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

 

У разі якщо на час проведення першої сесії селищний голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

 

Глава 2.3. Чергові, позачергові сесії

 

Стаття 16. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесії селищної ради, окрім першої, скликаються селищним головою.

 

Стаття 17. У разі немотивованої відмови селищного  голови або неможливості його скликати сесію ради вона скликається секретарем ради.

 

У цих випадках сесія селищної ради скликається секретарем:

1)         якщо сесія не скликається головою селищної ради протягом кварталу.;

2)         якщо селищний голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету селищної ради.

 

Стаття 18. У разі якщо селищний голова або секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету ради, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

 

Стаття 19. Сесію ради відкриває і веде селищний голова, а у випадках, передбачених ст. 17 регламенту, - секретар ради, а у випадку, передбаченому ст. 18 регламенту, - за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради один з депутатів ради.

Стаття 20. Чергові сесії скликаються згідно затвердженого радою плану проведення сесій.

 Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до чергової сесії, а у виняткових випадках - не пізніше, як за день до позачергової сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд ради.

Стаття 21. Позачергові сесії ради скликаються за пропозицією селищного голови; не менше, як однієї третини депутатів від загального складу селищної ради; виконавчого комітету. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії селищної ради, підписані ініціаторами, подаються головуючому з зазначенням питань та проектами документів, розгляд яких пропонується. При цьому підпис ініціатора не може бути відкликано.

 Позачергова сесія селищної ради за звичайних обставин скликається не пізніш, як у двотижневий термін після надходження пропозиції про її скликання. Розпорядження про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніш, як за 1 день до її відкриття з зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії. Про позачергову сесію повідомляється відповідно до правил, зазначених в статті 20 цього регламенту.

Документи позачергової сесії селищної ради видаються депутатам при їх реєстрації.

 

Стаття 22. Протоколи сесій ради, прийняті нею рішення підписуються особисто селищним головою, у разі його відсутності - секретарем Ради, а у випадку, передбаченому ст. 18 регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Інформація про скликання сесії оприлюднюється на офіційному веб-сайті селищної ради та інформаційному стенді селищної ради, а депутатів ради повідомляється індивідуально.

Глава 2.4. Лічильна комісія

Стаття 23. Лічильна комісія обирається для організації голосувань ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.

 Стаття 24. Лічильна комісія обирається радою з числа депутатів шляхом відкритого голосування, як правило, із трьох депутатів. Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської групи.

Стаття 25. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких внесено для голосування.

Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів її членів. Засідання лічильної комісії повноважне за умови присутності більше половини її членів від загального складу комісії.

Глава 2.5. Підготовка питань на розгляд сесії ради

Стаття 26. Основою для формування порядку денного наступної сесії є план роботи ради на поточний рік, який затверджується сесією ради. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар селищної ради. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його підготовка у відповідних постійних комісіях ради.

При ухваленні невідкладних рішень, на вимогу головуючого на пленарному засіданні ради, за підтримки не менше половини від кількості присутніх на засіданні депутатів, засідання відповідної постійної комісії з розгляду ініційованого головуючим на засіданні питання може бути проведене під час пленарного засідання. У цьому випадку на час відсутності в залі членів постійної комісії голосування не проводиться.

Стаття 27. Пропозиції щодо питань на розгляд сесії селищної ради можуть вноситися селищним головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 28. Проект рішення, що виноситься на розгляд ради повинен мати такі реквізити: ліва сторона бланку - назву рішення; нижче текст проекту рішення із зазначенням виконавців, термін виконання, а також при необхідності - механізм виконання рішення з додатком техніко-економічного обґрунтування та розрахунку економічного ефекту від його прийняття.

 Проект рішення повинен складатись з таких частин:

- мотивуючої - в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

- вирішальної - в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

- заключної - в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення.

 До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності - висновки відповідних комісій ради.

Проект рішення подається у паперовому вигляді.

Стаття 29. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на розробників проекту рішення. Готовність до розгляду питань на пленарному засіданні визначається після розгляду профільною постійною комісією ради і пропонується для формування порядку денного.

Стаття 30. Постійні комісії ради попередньо обговорюють проекти рішень, що виносяться на розгляд ради. Зауваження комісій подаються, як правило, в письмовій формі.

Стаття 31. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що виносяться на розгляд ради, подаються на розгляд постійних комісій не пізніше ніж за 10 днів до дня пленарного засідання. Постійні комісії не пізніше як за 3 дні до відкриття сесії подають погоджені проекти рішень секретарю ради. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що виносяться на розгляд ради доводяться до відома депутатів, як правило, не пізніше, ніж за 3 дні до відкриття чергової сесії.

Стаття 32. Узагальнені пропозиції, зауваження до проектів рішення можуть бути додатково розглянуті на засіданнях постійних комісій ради.

Стаття 33. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог регламенту.

 

Глава 2.6. Порядок денний сесії ради

Стаття 34. Порядок денний чергової сесії ради визначає питання, які вносяться на розгляд пленарних засідань ради. До порядку денного сесії ради включаються лише ті питання, документи з яких підготовлені відповідно до вимог цього регламенту. Відповідні постійні комісії ради подають свої висновки і рекомендації щодо готовності закріплених за ними для підготовки і доопрацювання питань про внесення чи не внесення їх до порядку денного сесії.

Стаття 35. Проект порядку денного сесії, а також матеріали щодо пропонованих питань формуються секретарем селищної ради. До проекту порядку денного чергової сесії можуть включатися звіти постійних комісій ради, керівників органів, які рада утворює, обирає, призначає. Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться не пізніше, як за 20 днів до відкриття чергової сесії. Пропозиції до порядку денного сесії, внесені пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного сесії після їх попереднього розгляду комісіями ради. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії або до затвердженого порядку денного сесії, подається голові селищної ради. Проекти рішень оприлюднюються на офіційному веб-сайті селищної ради. Проекти нормативно-правових актів, у відповідності до частини 3 статті 15 закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються не пізніш, як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Стаття 36. Проект порядку денного сесії обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Дебати щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводяться за скороченою процедурою. Рішення про включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від фактичної кількості депутатів. Якщо за наслідками голосування ради питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим. Рішення про виключення питання з незатвердженого ще в цілому порядку денного приймається більшістю голосів депутатів від фактичної кількості депутатів. Фактичною є та кількість депутатів, яка бере участь (присутня) в роботі сесії ради на момент прийняття відповідного рішення.

Стаття 37. Питання порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, чи відкладатися за рішенням ради. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції, а також виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії. Для розгляду питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності чи виключення питань із затвердженого в цілому порядку денного приймається рішення більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

Стаття 38. До порядку денного кожного останнього пленарного засідання в році без голосування включається питання "Про стан відвідування депутатами сесій та засідань постійних комісій» і здійснюється його розгляд згідно з цим регламентом. У разі необхідності для розгляду цього питання можуть проводитись додаткові засідання ради. Інформація з даного питання публікується в місцевих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті та інформаційному стенді селищної ради.

 

 

Глава 2.7. Пленарні засідання ради

Стаття 39. Пленарним засіданням вважається засідання ради, яке проводиться з дотриманням вимог статей 13 і 14 цього Регламенту. Виключно на пленарних засіданнях селищної ради вирішуються питання:

- затвердження регламенту ради;

- утворення і ліквідації постійних та інших комісій ради, затвердження та зміни їх складу, обрання голів комісій;

- утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

- обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради;

- затвердження за пропозицією селищного голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання;

- утворення за поданням селищного голови інших виконавчих органів ради;

- затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- заснування засобів масової інформації селищної ради, призначення і звільнення їх керівників;

- заслуховування звіту селищного голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;

- прийняття рішення про недовіру селищному голові;

- заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

- заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

- розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

- прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

- скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням селищної ради, прийнятим у межах повноважень;

- прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень селищного голови у випадках, передбачених чинним законодавством України;

- прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

- прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та  селищного голови;

- прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

- прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

- затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

- затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

- встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

- утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

- прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

- прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

- прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

- встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

- прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади;

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності.

- прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

- створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

- вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

- прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб'єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов'язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

- заслуховування звітів, пов'язаних із здійсненням відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» співробітництва територіальних громад, суб'єктом якого є територіальна громада села, селища, міста;

- вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

- затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

- вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

- прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом; прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням об'єктів тваринного світу;

- надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території селища нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

- створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

- заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

- прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

- затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

- затвердження договорів, укладених селищним головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

- встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

- прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

- визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

- прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

- прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

- затвердження статуту територіальної громади;

- затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

- прийняття рішень щодо виконання положень статей 7, 11, 12, 20, 24 Закону України «Про засади державної мовної політики»;

- надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

- створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;

- затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;

- вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

- визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

- затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів.

Селищна рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

 

Стаття 40. Пленарні засідання починаються, як правило о 14.00 год та тривають до 17:30 год. Після кожних двох годин роботи, може оголошуватись перерва на 15 хвилин. На засідання (без включення цього питання до порядку денного засідання) відводиться до 30 хвилин для стислих (до трьох хвилин) виступів депутатів, оголошенням депутатських запитів, заяв, звернень. При цьому дебати не відкриваються. До порядку денного засідань ради під час її пленарної роботи включається не більше години для проведення обговорення питань (в тому числі і заздалегідь визначених), які можуть бути не пов'язані з питаннями порядку денного сесії ("Різне"), при цьому рішення з обговорюваних питань у зазначений час радою не приймаються. Такі обговорення проводяться, якщо на засіданні присутні більше половини обраних депутатів ради. Час для таких обговорень виділяється після розгляду питань порядку денного.

Стаття 41. Оголошення про перерву в роботі сесії робить головуючий і повідомляє про початок наступного засідання.

 

Глава 2.8. Ведення пленарних засідань

Стаття 42. Засідання ради проводяться згідно з порядком, передбаченим цим регламентом.

Стаття 43. Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків передбачених цим регламентом. У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення є недійсним.

Стаття 44. Засідання ради відкриває, веде і закриває селищний голова. У випадках, передбачених ст.ст. 17, 18 Регламенту ці функції може здійснювати секретар  ради або за рішенням ради один із депутатів ради. Під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні він звільняє місце, відведене для головуючого на засіданні, і ведення доручається іншій особі.

Стаття 45. Головуючий на пленарному засіданні ради:

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданні ради;

- повідомляє раду про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин, робить повідомлення про присутніх на засіданні осіб за офіційним запрошенням і викликом;

- вносить на обговорення проекти рішень, інші документи, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

- організовує розгляд питань порядку денного;

- оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу в порядку оголошеного списку, оголошує наступного доповідача;

- ставить запитання;

- поза чергою ставить на голосування всі пропозиції щодо процедури, порядку ведення засідання;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- проводить голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на засіданні;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

- оголошує записки, які надійшли на його ім'я;

- інформує про закінчення часу, відведеного для виступу;

- вживає заходів для підтримання порядку на засіданні;

- позбавляє слова особу, яка без дозволу головуючого взяла слово для виступу;

- здійснює інші повноваження, що визначені у цьому регламенті.

Стаття 46. Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок виступу депутатів, крім випадків, передбачених даним регламентом.

Стаття 47. Головуючий на засіданні у першочерговому порядку має право вносити пропозиції з процедурних питань ведення засідання. Якщо з цих питань висуваються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.

Стаття 48. Якщо пленарне засідання сесії стає некерованим і головуючий на засіданні позбавлений можливості організувати роботу пленарного засідання, він має право оголосити перерву на 30 хв. Коли ж і після перерви в сесійному залі панує атмосфера, що перешкоджає проведенню пленарного засідання, головуючий оголошує цього дня засідання закритим і призначає дату наступного засідання.

Стаття 49. Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він може об'єднати обговорення кількох, пов'язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається радою без обговорення.

Стаття 50. На засіданні ради виступаючому забороняється вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, перевищувати встановлений регламентом час або висловлюватись з необговорюваного питання.

 

Стаття 51. Головуючий на засіданні на вимогу депутатів з залученням лічильної комісії проводить перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитись у зв'язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, закриває його або переходить до розгляду питань, які не вимагають прийняття рішень.

 

Глава 2.9. Організація розгляду питання

Стаття 55. Обговорення питання на засіданні ради включає:

- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

- співдоповіді (за необхідністю), запитання і відповіді на них;

- виступ ініціатора внесення обговорюваної пропозиції;

- виступи депутатів з обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків постійних комісій за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновками комісій;

- виступи по одному представнику від постійних комісій, якщо їх пропозиції не враховані і не були поширені серед депутатів згідно з поданням комісії;

- виступи (на вим&

DSC 00033

ШАНОВНІ БОГОРОДЧАНЦІ ТА ГОСТІ НАШОГО МІСТА! 

 

У 2016 році ми відзначили 575 років від першої письмової згадки про Богородчани. Наше містечко має давню історію, багату культуру та видатних земляків. Незважаючи на такий поважний вік,- це молоде та енергійне селище, яке потребує багато змін, і ми готові докласти усіх зусиль для покращення благоустрою, створення нових робочих місць, залучення інвестицій, сприяння малому бізнесу, для розвитку спорту та організації дозвілля дітей і молоді. Від нашої спільної праці та культури співжиття залежить, щоб Богородчани стали містом, безпечним і комфортним для мешканців та приязним для гостей.

У сучасному світі однією з умов успішного розвитку є ефективна комунікація. Тому радий вітати усіх на нашій сторінці. Сподіваюся, що вона стане додатковою можливістю для спілкування та отримання необхідної інформації.

З повагою,
Ростислав Заремба, Богородчанський селищний голова

Оголошення

* 25.01.2021 року о 11:00 год. відбудеться засідання виконавчого комітету Богородчанської селищної ради. 

* 28.01.2021 року о 10:00 год. відбудеться пленарне засідання сесії Богородчанської селищної ради. 

 

Привітання

Інвестиційна картка

Соціальні мережі

Посилання на веб-сайти органів влади

Фотозвіти

» дивитися всі фотозвіти

Відео

» дивитися всі відео