11.05.2021, 0

Регламент

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Богородчанської

селищної ради

від 07.12.2020 року № 9-1/2020

              

 

Регламент

роботи Богородчанської селищної ради

восьмого демократичного скликання

 

РОЗДІЛ І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Рада громади

Богородчанська селищна рада (далі – рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє Богородчанську селищну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

            Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законодавчими актами України, цим Регламентом та іншими рішеннями ради.

 

Стаття 2. Предмет Регламенту

Цим Регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, загальні умови формування та організації роботи постійних та інших комісій ра­ди, виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання і затвердження посадових осіб місцевого самоврядування та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та зако­нами України.

 

Стаття 3. Мова роботи ради

Робота ради та її діловодство ведеться державною українською мовою.

 

Стаття 4. Гласність у роботі ради

Засідання ради, постійних та інших комісій є відкритими і гласними.

За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються інформації з обмеженим доступом, для роботи з якою передбачений спеціальний режим захисту.

Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації, воно оприлюднюється в установленому Регламентом порядку.

Гласність роботи ради забезпечується:

1) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;

2) можливістю трансляції її засідань засобами Інтернету;

3) публікацією звітів про роботу та рішень ради в інтернеті та пресі;

4) можливістю громадянам спостерігати роботу ради;

5) розміщенням (за наявності організаційної та/або технічної можливості) актів ради та її посадових осіб на офіційних веб-ресурсах ради (сторінках у мережі Інтернет).

Представники телебачення, радіо і преси акредитуються при раді на певний термін, який не може бути більшим за термін дії повноважень ради поточного скликання, поданням відповідної заяви, підписаної повноважною на те особою засобу масової інформації секретареві ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або до суду. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які розповсюджуються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі “закритого засідання”.

На засіданнях ради можуть бути присутні громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як правило, секретар ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійної зали.

Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівни­ків), які не є її депутатами, не повинні перебувати на місцях розміщення депутатів.

 

Стаття 5. Запрошені на засідання ради

На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть бути запрошені фізичні особи та представники юридичних осіб.

Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні      будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.

На вимогу ради або її посадових осіб керівники розташованих на території юрисдикції Богородчанської селищної територіальної громади підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні дотримуватись порядку ведення сесії ради. У разі порушення порядку, їх, після попередження головуючого, а в разі грубого порушення – негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

 

Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів

Державний Прапор України на будинку ради встановлюється на постійно.

На час пленарних засідань ради Державний Прапор та хоругва (прапор) громади встановлюються в залі, де проходить засідання.

Поруч з Державним Прапором України та прапором громади може здійснюватися підняття прапора Європейського Союзу за умови дотримання таких правил:

  • прапор громади та Європейського Союзу не можуть бути більшими за розмір Державного Прапора України;
  • прапор громади та Європейського Союзу розміщується з лівого (від фасаду будинку) боку або нижче за Державний Прапор України.

 

РОЗДІЛ II.  ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ

 

ІІ.1. Депутати

 

Стаття 7. Правові засади діяльності депутатів ради

Порядок діяльності депутата ради,  його права, обов’язки та  повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.

Депутат ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні на відповідних місцевих виборах.

Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата ради.

Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради як представницького органу місцевого самоврядування.

Депутат ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

 

Стаття 8. Посвідчення та нагрудний знак депутата ради

Депутату ради після визнання його повноважень видається:

а) тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата ради, видане відповідною територіальною виборчою комісією;

б) посвідчення депутата ради;

 

Стаття 9. Форми роботи депутата ради

Діяльність депутата в раді включає:

а) участь у пленарних засіданнях ради;

б) участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;

в) виконання доручень ради та її органів;

г) роботу над проєктами рішень, документами ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

д) роботу з населенням Богородчанської селищної територіальної громади та відповідного виборчого округу.

Депутат ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.

 

ІІ. 2. Фракції та групи

 

Стаття 10. Депутатські фракції та групи

Депутати ради об’єднуються у депутатські групи та фракції.

Депутати Богородчанської селищної ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати селищної ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

Депутат ради може входити до складу лише одної депутатської фракції.

Депутатські групи (фракції) формуються не менш як двома депутатами ради для спільної роботи задля виконання депутатських повноважень на основі їх взаємної згоди.

До складу депутатської групи входять позапартійні депутати ради та депутати, які представляють різні політичні партії.

Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

Депутати  ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.

Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом.

 

Стаття 11. Порядок утворення депутатських фракцій та груп

Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради цього скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

Депутатські групи та фракції утворюються на засіданні депутатів, що виявили бажання створити групу чи фракцію. Депутат може бути членом тільки одної групи чи фракції.

Рішення про утворення групи чи фракції, обрання осіб, що уповноважені представляти групу чи фракцію, оформлюється протоколом, який підписують депутати-засновники групи чи фракції. Протокол передається секретарю ради.

Секретар ради (а у разі його відсутності – уповноважена селищним головою особа) оголошує про утворення фракції чи групи та її склад на найближчому пленарному засіданні. Група чи фракція вважаються утвореними з моменту проголошення про це на пленарному засіданні ради. Невмотивована відмова від оголошення про утворення депутатської фракції чи групи не допускається.

Інформаційні матеріали про депутатську фракцію чи групу поширюються серед депутатів ради. У такий самий спосіб повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.

 

Стаття 12. Права депутатських фракцій та груп

Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада.

Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії ради.

Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в раді чи опозиції.

Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені Богородчанської селищної територіальної громади та ради.

 

Стаття 13. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп

Реорганізація та формування нових депутатських фракцій, груп можуть проводитися протягом повноважень ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого радою щодо такого представництва.

Про зміни в складі депутатської фракції, групи її уповноважений представник повідомляє письмово Богородчанського селищного голову. Це повідомлення підписує депутат ради, який його подає, та уповноважений представник групи (фракції) або уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

 

Стаття 14. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп

Богородчанський селищний голова забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в раді.

За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи поширюються серед депутатів ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

 

 

ІІ. 3. Посадові особи ради

 

Стаття 15. Голова громади

Голова громади є головною посадовою особою в системі органів місцевого самоврядування громади.

Повноваження голови громади починаються з моменту оголошення відповідною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Повноваження голови громади визначаються чинним законодавством і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

При здійсненні наданих повноважень голова громади є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед громадою, підзвітним і підконтрольним перед радою громади за діяльність її виконавчих органів.

Щорічно селищний голова зобов’язаний звітувати перед радою та громадою про роботу виконавчих органів ради.

 

Стаття 16. Секретар ради

Секретар ради обирається за пропозицією голови громади радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

Секретар ради:

1) організовує підготовку сесій ради та питань, що вносяться на розгляд ради;

2) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

4) за дорученням Богородчанського селищного голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

5) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

6) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

7) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

8) вирішує за дорученням Богородчанського селищного голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

9) здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Регламенту.

Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проєктів рішень ради і враховуючи висновки профільних комісій про готовність проєктів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд Богородчанського селищного голови.

 

Стаття 17. Староста

Староста затверджується Богородчанською селищною радою на строк її повноважень за пропозицією Богородчанського селищного голови.

Староста є членом виконавчого комітету Богородчанської селищної ради за посадою.

Староста має гарантоване право виступу на пленарних засіданнях ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села.

При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний Богородчанській селищній раді та підконтрольний Богородчанському селищному голові.

Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед Богородчанською селищною радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін.

Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим селищною радою.

 

ІІ. 4. Постійні комісії ради

 

Стаття 18. Постійні комісії

Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності ви­конавчих органів ради у сфері компетенції комісії.

Кількість членів комісії не може бути більшою третини складу ради та меншою від трьох депутатів ради. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

У Богородчанській селищній раді восьмого демократичного скликання утворено п’ять постійних комісії:

1) з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку;

2) з питань земельних відносин, лісового господарства, природних ресурсів та екології;

3) комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, інфраструктури, транспорту, зв’язку, будівництва та архітектури;

4) з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики та молоді і спорту;

5) з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

 

ІІ. 5. Тимчасові контрольні комісії ради

 

Стаття 19. Тимчасові контрольні комісії ради

Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проєктів рішень та інших документів ради з питань контролю за дотриманням конкретних рішень ради, а також інших питань, визначених радою, що належать до компетенції місцевого самоврядування громади.

Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим проєктом рішення до порядку денного сесії ради за ініціативою голови громади або не менш як третини депутатів від складу ради, якщо інше не встановлено цим Регламентом.

Тимчасова контрольна комісія здійснює свою діяльність відповідно до норм статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Стаття 20. Створення тимчасової контрольної комісії ради

Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення.

Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії має визначати:

1) назву комісії;

2) завдання комісії;

3) кількісний склад комісії;

4) обраного радою голову (співголів) комісії;

5) персональний склад членів комісії;

6) термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);

7) додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), надані радою цій комісії;

8) обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядження комісії для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і фізичними особами, залученими комісією для виконання завдання;

9) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.

Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може трапитись конфлікт інтересів, тобто: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов'язаних з ним ос­іб в розумінні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов’язані з ним особи мають безпосереднє відношення.

Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам ч. 3 цієї статті. У складі тимчасової контрольної комісії можуть бути представлені за їх бажанням усі депутатські фракції ради.

Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо.

На підставі заяви депутата, який входить до складу тимчасової контрольної комісії, він звільняється секретарем ради від обов’язку бути присутнім на засіданнях постійної комісії ради, членом якої він є.

У разі необхідності на час роботи в тимчасовій контрольній комісії депутат може тимчасово звільнятися від виконання своїх обов’язків за основним місцем праці з відповідною компенсацією, передбаченою законодавством за участь у роботі ради та її органах.

 

Стаття 21. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії

Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проєкти рішень ради та інші матеріали, які поширюються серед депутатів.

Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

 

РОЗДІЛ III. СЕСІЇ РАДИ

 

ІІІ. 1. Загальні положення

 

Стаття 22. Форми роботи ради

Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. У разі необхідності сесії ради можуть складатися з двох та більше пленарних засідань.

Постійна комісія або робоча група ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням ради.

 

Стаття 23. Порядок скликання першої сесії ради

Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів Богородчанського селищного голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного Богородчанського селищного голови він головує на пленарних засіданнях першої сесії ради нового скликання.

 

Стаття 24. Порядок денний першої сесії ради

До порядку денного першої сесії ради мають бути включені такi питання:

- інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів ради та Богородчанського селищного голови;

- про обрання секретаря ради;

- про затвердження Регламенту сільської ради.

Рада до утворення постійних депутатських комісій проводить засідання з таким порядком денним:

- обрання лічильної комісії;

- обрання секретаріату сесії;

- інформація підготовчої депутатської групи, відповіді на запитання;

- обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій постійних  комісій ради;

- утворення постійних комісій ради та затвердження їх складу;

 - обрання голів постійних комісій ради.

Підготовча депутатська група може включати до порядку денного сесії інші питання, які потребують обговорення і затвердження.

ІІІ. 2. Скликання, відкриття і закриття сесії

Стаття 25. Скликання сесії ради

Сесії ради, окрім першої, скликаються Богородчанським селищним головою.

Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

У разі немотивованої відмови Богородчанського селищного голови або неможливості його скликати сесію ради вона скликається секретарем ради.

У цих випадках сесія ради скликається:

1) якщо сесія не скликається Богородчанським селищним головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо Богородчанський селищний голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч. 7 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету ради.

У разі якщо Богородчанський селищний голова або секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у ч. 5 цієї статті Регламенту або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради. У такому випадку головуючий на засіданні обирається рішенням ради.

Рішення про скликання чергової сесії ради дово

DSC 00033

ШАНОВНІ БОГОРОДЧАНЦІ ТА ГОСТІ НАШОГО МІСТА! 

 

У 2016 році ми відзначили 575 років від першої письмової згадки про Богородчани. Наше містечко має давню історію, багату культуру та видатних земляків. Незважаючи на такий поважний вік,- це молоде та енергійне селище, яке потребує багато змін, і ми готові докласти усіх зусиль для покращення благоустрою, створення нових робочих місць, залучення інвестицій, сприяння малому бізнесу, для розвитку спорту та організації дозвілля дітей і молоді. Від нашої спільної праці та культури співжиття залежить, щоб Богородчани стали містом, безпечним і комфортним для мешканців та приязним для гостей.

У сучасному світі однією з умов успішного розвитку є ефективна комунікація. Тому радий вітати усіх на нашій сторінці. Сподіваюся, що вона стане додатковою можливістю для спілкування та отримання необхідної інформації.

З повагою,
Ростислав Заремба, Богородчанський селищний голова

Оголошення

* 15.04.2021 року о 10:00 год. відбудеться пленарне засідання сесії Богородчанської селищної ради. 

 

Привітання

Інвестиційна картка

Соціальні мережі

Посилання на веб-сайти органів влади

Фотозвіти

» дивитися всі фотозвіти

Відео

» дивитися всі відео